Användarvillor

Användarvillkor för tjänsten Biz Match Making

Visa / Ladda ner detta dokument

Godkännande av villkor

för tjänsten Biz Match Making och webbsidan bizmatchmaking.se. Biz Match Making är en tjänst i konsultverksamheten Text&Tanke som ingår i företaget E.A. Group AB med organisationsnummer 556837–6635.
Begreppet Biz Match Making/E.A.Group AB avser ägaren av webbplatsen.
Begreppen användaren eller företagaren hänvisar till användaren av webbplatsen.

Genom att använda webbplatsen bizmatchmaking.se godkänner du som användare att följa villkoren för användning av webbplatsen. Om du som användare inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda webbplatsen.

Verktyget Biz Match Making erbjuder tjänster till företagare utifrån dessa användarvillkor. Användarvillkoren kan komma att uppdateras utan föregående meddelande till användarna.

Biz Match Making/E.A.Group AB strävar efter att se till att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta men lämnar inte någon garanti för uppgifternas innehåll eller beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Biz Match Making/E.A.Group AB ställa några krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

Beskrivning av tjänsten

Biz Match Making tillhandahåller en digital så kallad matchningstjänst enbart riktad till företag. Syftet med Biz Match Making är att vara en digital plats för företag att hitta en samarbetspartner. Det sker genom att man som företagare registrerar sig på sajten i syfte att matchas ihop, det vill säga att hitta eller bli hittad av en annan företagare som också vill samverka, i syfte att nå ut till flera kunder. Hur samarbetet ska gå till bestäms helt och hållet av de samverkande företagen. Det kan till exempel ske genom att samarbeta kring en aktivitet riktad mot en gemensam målgrupp. Samarbetet mellan de samverkande företagen sker helt och hållet utifrån deras egna överenskommelser och är inget som Biz Match Making/E.A.Group AB har något ansvar för.

Verktyget på webbplatsen kan också användas för att söka efter en specifik profession bland de deltagande företagen.

När företagaren registrerar sig som medlem betyder det att villkoren godtas och att företagaren uppfyller kraven för medlemskap.

Krav för medlemskap

Tjänsten riktar sig enbart till företag och verksamheter som verkar i god affärsanda och organisationer som verkar för ett gott syfte och som uppfyller svensk lagstiftning och har ett momsregistreringsnummer eller är en registrerad organisation. Företag som bedriver affärsverksamhet inom tobak och droger eller andra etiskt tveksamma verksamheter är uteslutna.

Användande av verktyget

Medlemskapet är kopplat till ett företag med en ansvarig person. Flera personer kan ha tillgång till kontot. Möjlighet finns också för en person att registrera flera företag på sitt konto.
Användaren registrerar sig med en E-postadress och ett lösenord till vilken medlemskapet är kopplat. Användaren ansvarar för de handlingar som görs under användarens konto.
Om användaren får kännedom om att inloggningsuppgifterna blivit offentliga eller kommit till kännedom hos en utomstående skall användaren omgående byta lösenord.

Besökaren får inte använda dokumentation, mallar eller annat material i en kommersiell verksamhet som rimligen kan anses vara en verksamhet som konkurrerar med Biz Match Making.

Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter som omfattar tjänsterna i Biz Match Making och de tekniska lösningarna som används för att tillhandahålla dessa får inte användas av registrerad användare/företagare i en vidare utsträckning än vad medlemskapet i tjänsten innebär. Det kan röra sig om utformning av gränssnitt, programvara, systemarkitektur och design.
Användaren förbinder sig att följa gällande upphovsrättsliga regler, andra relevanta immaterialrättsliga regler, regler om skydd för personuppgifter, marknadsrättslig lagstiftning och annan relevant lagstiftning. Användaren får heller inte utge samarbetspartners uppgifter efter ingånget samarbete via Biz Match Making.

Användaren förbinder sig att följa gällande regler för hur en matchning sker och inte kringgå tjänsten i bizmatchmaking.se.

Priser och betalning

Ingen registreringsavgift tas för närvarande ut. Först då användaren får en matchning till ett annat företag ska de bägge företagen betala en avgift för själva matchningen. Det sker genom att en faktura sänds ut till de bägge företagens kontaktpersoner. Det framgår på sajten hur stor den avgiften är.

Avgiften och betalningssättet kan komma att ändras. Det meddelas på sajten i förekommande fall.

Användning av material

Användaren får ladda ned och använda samtliga dokument på sajten för sin egen del för att skapa ett givande samarbete för företagen. Om användaren vill bruka dessa dokument i annat syfte måste användaren först ha erhållit skriftlig tillåtelse från Biz Match Making/E.A.Group AB.

Medlemskap och uppsägning

Som registrerad användaren av tjänsten kvarstår man som medlem så länge man önskar, så länge som medlemskapet är avgiftsfritt. Var och en av Biz Match Making/E.A.Group AB och användaren har rätt att säga upp medlemskapet för tjänsten med omedelbar verkan om;

 • Någon av parterna på ett väsentligt sätt bryter mot villkoren för användning av tjänsten bizmatchmaking.se
 • Om någon av parterna går i konkurs, begärs i likvidation eller det finns annan anledning att uppfatta att den andra parten är på obestånd

Uppsägning skall ske skriftligt.

Användaren har inte rätt till någon återbetalning av erlagda avgifter vare sig om det är användaren eller Biz Match Making/E.A.Group AB säger upp avtalet.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen (PuL) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att bli medlem godkänner användaren att Biz Match Making/E.A.Group AB lagrar de uppgifter som lämnats i syfte att användas för de tjänster som Biz Match Making/E.A.Group AB och dess samarbetspartners erbjuder.

Biz Match Making/E.A.Group AB behandlar användarnas personuppgifter för att administrera tjänsterna och aktiviteterna samt ge användarna erbjudanden om nya produkter och tjänster.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar användaren sitt samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivits.

Reklamation

Användaren skall för att kunna göra gällande ersättningsanspråk, reklamera utan dröjsmål från det att användaren blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om omständigheten kring det som anspråket grundas på.

Eventuell tvist

Svensk rätt och EU-lagstiftning skall tillämpas för att lösa eventuella tvister mellan parterna. Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och avtalsförhållandet rörande tjänsterna i Biz Match Making skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.

Visa / Ladda ner detta dokument
På denna sida
 • Godkännande av villkor
 • Beskrivning av tjänsten
 • Krav för medlemskap
 • Användande av verktyget
 • Rättigheter
 • Priser och betalning
 • Användning av material
 • Medlemskap och uppsägning
 • Personuppgifter
 • Reklamation
 • Eventuell tvist